<
Praca

Pola oznaczone (*) muszą być wypełnione!

Wypełniając niniejszy kwestionariusz osobowy wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 oraz Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.)

* *
Aplikacja na stanowisko*:

Dane osobowe
Imię*: *, drugie imię:
Nazwisko*: *
Data urodzenia*: rok*: * miesiąc*: * dzień*: *

Dane kontaktowe
Numer telefonu*: *
Adres e-mail*: *błędny adres

Wykształcenie
Nazwa szkoły*: *
Kierunek*: *
Specjalizacja*: *
Rok rozpoczęcia*: *
Rok ukończenia*: *
dodaj szkołę
   

Kwalifikacje zawodowe
Znajomość języka*: * ,
dodaj język
 
Prawo jazdy kat. od roku
Ukończone kursy i szkolenia:

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
Pracodawca:
Nazwa firmy:
Branża:
Zakres obowiązków:
Okres zatrudnienia:
Stanowisko:
Klauzula informacyjna dla osób aplikujących do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Dystrybucyjno-Serwisowa „Korycki”, Zbigniew Korycki, ul. Porucznika Krzycha 1, 86-300 Grudziądz,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22 [1] Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: np. firmy wspierające obsługę informatyczną administratora podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w zakresie serwisu pracy;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 2 miesiące od zakończenia rekrutacji, a w przypadku udzielonej zgody na przyszłe rekrutacje – 1 rok od zakończenia rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem);
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub cofnięcie zgody uniemożliwia udział w procesie rekrutacji.
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania