REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO “WISŁA”I.  Postanowienia ogólne

1.  Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego “Wisła”. Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej, pod adresem: 
www.wisla-slodycze.pl/sklep

2.  Właścicielem sklepu internetowego „Wisła” jest przedsiębiorca Zbigniew Korycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
 
 Zakład Produkcji Cukierniczej „Wisła”, 
 Zbigniew Korycki
 NIP: 876-020-12-05, REGON: 870521797, 
 86 - 300 Grudziądz, ul. Por. Krzycha 1
 Adres strony: www.wisla-slodycze.pl
 Tel.: 56 45 09 100, fax: 56 46 35 900 (opłata według taryfy operatora).
        
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
prowadzonej przez Ministra Gospodarki
zwanego dalej „Sprzedawcą” 

3.  Przedmiotem działalności gospodarczej Zbigniewa Koryckiego jest m.in. sprzedaż detaliczna produktów cukierniczych ZPC „Wisła” Zbigniew Korycki za pośrednictwem sklepu internetowego „Wisła” pod adresem internetowym: www.wisla-slodycze.pl/sklep kod PKD 47.91.Z).

4.  Dane teleadresowe sklepu internetowego:
    -  e-mail: sklep@wisla-slodycze.pl
    -  tel. 56 45 09 100 lub 792 000 000, w godzinach od 8:00 do 18:00 w dni robocze (opłata według taryfy operatora)

5.  Klientami sklepu internetowego mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i zamierzają dokonywać zakupu produktu lub produktów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) oraz osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą (przedsiębiorca) zwani dalej „Klientami”.

6.  Klientami sklepu internetowego mogą być  także inne osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej niebędące przedsiębiorcami, do których stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu.

7.  Zdjęcia produktów prezentowane na stronie internetowej sklepu są zdjęciami poglądowymi i mogą różnić się od stanu faktycznego.

8.  Wszystkie ceny prezentowanych produktów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce w dniu sprzedaży. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki, które pokrywa Klient i są uzależnione od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, wartości oraz wielkości zamówienia.

9.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny danego towaru.

10.  Do korzystania za sklepu internetowego niezbędny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia z możliwością elektronicznego przetwarzania wraz z dostępem do Internetu. Sprzedawca zastrzega, że nie jest dostawcą dostępu do Internetu ani innych sieci teleinformatycznych.
  
11.  Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji. Potwierdzenie to jest wysłane do Klienta poprzez wiadomość elektroniczną (e-mail). Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy oraz niniejszym Regulaminem, a Klient do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu bądź produktów.

12.  Kopiowanie, modyfikowanie strony internetowej w części lub całości jest zabronione.


II. Procedura składania i realizacji zamówień

1.  W celu dokonania zakupu towaru za pośrednictwem  sklepu internetowego “Wisła”, należy na stronie: www.wisla-slodycze.pl/sklep, wybrać i umieścić wybrane towary w koszyku, a następnie zaakceptować zawartość koszyka w zakładce - „realizuj zamówienie”. Po automatycznym przekierowaniu do rejestracji oraz uzupełnieniu danych teleadresowych, należy oznaczyć sposób dostawy oraz płatności. Po podaniu przez Klienta sklepu internetowego wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia danych (oznaczonych jako pola obowiązkowe) oraz akceptacji treści niniejszego Regulaminu, należy - Potwierdzić Zamówienie.


2.  Po dokonaniu powyższych czynności, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostaje wiadomość elektroniczna (e-mail) z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji z nadanym numerem zamówienia. Potwierdzenie to jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

3.  Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych tj. imię, nazwisko, adres, dane Odbiorcy, jeśli Odbiorcą nie jest Klient, wraz z poprawnym, istniejącym numerem telefonu i adresem e-mail, za pośrednictwem którego będzie potwierdzane złożenie zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z powodu niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych podanych przez Klienta.
 

4. Wszystkie dane podane przez Klienta przy skladaniu zamówienia przetwarzane będą w celu realizacji i obsługi zamówień, zgodnie z art. 6 ust. 1 b RODO, który wsazuje, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą.

5.  W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa, w terminie o którym mowa w dziale III.1, z powodu braku określonego produktu lub produktów, Sprzedawca może zaproponować Klientowi anulowanie zamówienia w części lub w całości lub podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji, w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w terminie pierwotnym.

6.  W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia, w sytuacji o której mowa w ust. 5 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie. W pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany na koncie Klienta. W przypadku zamówień zapłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 10 dni od daty powiadomienia Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia. 

7.  Zamówienie można składać 24 godziny na dobę, w okresach - od stycznia do maja i od września do grudnia. W okresie od czerwca do sierpnia, z przyczyn technicznych, sklep nie prowadzi sprzedaży. Zamówienia złożone w dni powszednie, po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8.  Dostawa produktu lub produktów niezamówionych przez Klienta następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi Klienta na niezamówiony produkt lub produkty nie stanowi zgody na zawarcie umowy.

8.  Do postanowień niniejszego Regulaminu Klient ma dostęp w okresie działalności sklepu internetowego za pośrednictwem strony internetowej www.wisla-slodycze.pl/sklep,


III.Dostawa i płatności

1.  Dostawa produktów realizowana jest w terminie od 2 do 5 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

2.  Sprzedawca dokonuje wysyłki zamówionego towaru wraz z wystawioną fakturą VAT lub paragonem, zgodnie z wyborem Klienta, za pośrednictwem:

    a) firmy kurierskiej;

    d) paczkomatu InPost

3. Sprzedawca przygotuje towar do odbioru własnego w Sklepie Firmowym “ WISŁA” przy ul. Porucznika Krzycha 1, w Grudziądzu, zgodnie z wyborem klienta. 

4.  Koszty dostawy podawane są do wiadomości Klienta, w czasie składania zamówienia, po dokonaniu wyboru sposobu dostawy produktu przez Klienta. Koszty dostawy zawarte są w tabeli kosztów dostawy na stronie sklepu internetowego i obowiązują na terenie całego kraju. Koszt przesyłki poza granice kraju naliczany jest indywidualnie, w celu ustalenia ich należy wysłać zapytanie na adres sklepu: www.wisla-slodycze.pl/sklep. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany opłat za przesyłkę, o czym każdorazowo poinformuje Klienta na stronie internetowej sklepu. Zmiana ta nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji. 

5.  Płatności dokonuje się w jednej z następujących form:
    -  przy odbiorze – należność pobiera kurier 

    -  płatność online realizowana przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerska 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 0000347935
    -  przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:


Zakład Produkcji Cukierniczej “Wisła”, Zbigniew Korycki  
86 - 300 Grudziądz, ul. Por. Krzycha 1
mBank nr  88 1140 2017 0000 4602 0515 7039,
W tytule należy wpisać numer zamówienia.

6.  Termin zapłaty:
Przelew – przedpłata na konto, przed wysyłką produktu/produktów w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
Pobranie – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze produktu/produktów


IV. Prawo odstąpienia od umowy

1.  Klient ma prawo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy albo do chwili, gdy usługa zostanie w pełni zrealizowana, odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy) składając na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

2.  W celu odstąpienia od umowy Klient wypełnia Oświadczenie zgodnie z załączonym 
formularzem i wysyła:

    a) wiadomość e-mail na adres: 
sklep@wisla-slodycze.pl lub

    b) w formie pisemnej na adres: ZPC WISŁA, ul.Por. Krzycha 1, 86-300 Grudziądz

3.  W razie odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu lub produktów przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Klient zobowiązany jest natomiast zwrócić Sprzedawcy produkt lub produkty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt lub produkty. 

4.  W przypadku, gdy Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, gdy umowa nie zostanie w pełni zrealizowana przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest do zapłaty za taką część produktów, która została spełniona do momentu odstąpienia od umowy przez Klienta.


5.  Ze względu na gabaryty i wagę produktu lub produktów Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku odstąpienia od umowy, odesłanie produktu lub produktów może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka.

6. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

V. Tryb reklamacyjny.

1.  Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia produktu lub produktów bez wad.

2.  W przypadku niezgodności zakupionego produktu lub produktów z umową w chwili wydania (wada fizyczna) oraz zastrzeżeń w zakresie wykonania samej usługi dostawy, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.

3.  Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział.

4.  Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy (odstąpienie od umowy jest niemożliwe jeśli wada jest nieistotna), wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo wadę usunąć, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów.
 
5.  Reklamację należy składać na formularzu do kontaktu, dostępnym na stronie internetowej sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

6.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest do doprowadzenia towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta.


VI. Zwrot należności 

1. Sprzedawca dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych na konto bankowe wskazane przez Klienta w przypadku: 
 
    a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 
    b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
    c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady produktu

2.  Zwracany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami podczas transportu.


VII. Przetwarzanie danych osobowych

1.  Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych przy rejestracji konta lub złożenia zamówienia bez rejestracji w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres dostawy jest Zakład Produkcji Cukierniczej, Zbigniew Korycki z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Porucznika Krzycha 1. 
 
2.  Dane osobowe podawane przy rejestracji i zakładaniu konta przetwarzane są w celu:

a) realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą;

b) podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) statystycznych na podstawie art 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

d) realizacji zamówień, przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem świadcząc usługi administracyjne, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym “ WISŁA”

3.  Dane osobowe są zbierane za zgodą Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem szczególnej staranności oraz wymogów zabezpieczenia danych, w szczególności przed ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym, kradzieżą przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz ich bezprawną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówień będą przechowywane przez okres:

a) w przypadku założenia konta w sklepie internetowym przez 3 lata od daty ostatniej aktywacji oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zmówień;

b) w przypadku usunięciu konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień

5.  Zbiory danych osobowych Klientów we wskazanych w pkt 4 powyżej celach przetwarzania zostały zgłoszone  do rejestracji Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych i są wpisane do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem: 141228

6.  Klientowi przysługuje prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;

b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

c) wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. 

7. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.
 
8.  Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. W przypadku podania przez Klienta danych, do podania których jest nieupoważniony, Klient odpowiada wobec osoby trzeciej za wyrządzoną jej szkodę. 

9.  Sprzedawca nie odpowiada za złośliwe działania innych użytkowników sklepu internetowego (m.in. korzystanie ze złośliwych oprogramowań czy przypadki phisingu przy płatnościach internetowych).

VIII. Zgody

Wszystkie zgody są dobrowolne. Każdą ze zgód Klient może wyrazić w czasie zakładania konta oraz w ustawieniach swojego profilu. Każda z wyrażonych wcześniej zgód może być wycofana przez Klienta w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


IX. Postanowienia końcowe

1.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym Sprzedawca każdorazowo poinformuje Klienta zarówno na stronie internetowej sklepu, jak i poprzez pocztę elektroniczną z wyprzedzeniem 14 dni oraz stworzy Klientowi możliwość zaakceptowania zmian lub odstąpienia od umowy. Zamówienia przyjęte do realizacji przed dokonaną zmianą regulaminu realizowane są na zasadach dotychczasowych. 

2.  Wszelkie spory wynikłe na tle umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

3.  Klient, będący konsumentem, ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. mediacji. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

INFORMACJA O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH

 

Firma Dystrybucyjno-Serwisowa  „KORYCKI”/ Z.P.C. „Wisła” Zbigniew Korycki przedstawia Państwu informację o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:

Zgodnie z art. 42 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.) informujemy Państwa o opakowaniach stosowanych w jednostkach handlu detalicznego, hurtowego oraz w sprzedaży wysyłkowej na stronie: https://wisla-slodycze.pl/sklep/, a także  o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, które z nich powstają.

  1.       Opakowania stosowane przez nas w jednostkach handlu detalicznego, hurtowego oraz w sprzedaży wysyłkowej obejmują: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzywa sztucznego, opakowania z drewna, torby z tworzywa sztucznego i papieru. Większość opakowań stosowanych przez Firmę Dystrybucyjno-Serwisową  „KORYCKI”/ Z.P.C. „Wisła” Zbigniew Koryckito opakowania bezzwrotne, za wyjątkiem opakowań z drewna (palety).
  2.       Zużyte opakowania po oferowanych produktach należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na dany rodzaj odpadu, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalanym przez każdą gminę bądź poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne. Zabronione jest umieszczanie zużytych opakowań po oferowanych produktach w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia danego rodzaju odpadów.
  3.       Na opakowaniach stosowanych przez Firmę Dystrybucyjno-Serwisową  „KORYCKI”/ Z.P.C. „Wisła” Zbigniew Korycki znajdują się oznaczenia, które wskazująrodzaj materiałów, z których opakowania zostały wykonane oraz jeśli dotyczy przydatności opakowania do recyklingu.

Stosowane oznakowania:

 opakowanie z polipropylenu                            opakowanie z tektury

 

                                                                                                  

 

przydatność do recyklingu                                znak „dbaj o czystość”

 

                                                                                                          

 

Oznakowanie na paletach: